Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring laatst bijgewerkt op: (28 augustus 2019)

Deze Privacyverklaring legt ons beleid ten aanzien van het verzamelen, gebruiken en ontsluiten van gegevens. We zijn verwerkingsverantwoordelijk voor de privacygevoelige data die klanten en bezoekers met ons delen. Daarnaast zijn wij verwerker van data die bedrijven met de plug-in van ons FiveDolphins Community Platform op hun website verzamelen. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af, waarin zij vastleggen welke persoonsgebonden informatie zij in ons systeem opslaan. Op hun website geven deze bedrijven zelf een privacyverklaring af waarin u kunt nalezen welke informatie zij van u verzamelen in ons platform. Wij nemen uw persoonsgebonden data serieus en daarom menen wij er goed aan te doen ook in onze privacyverklaring gebruikers van het FiveDolphins Community Platform te vertellen over de data die wij opslaan en hoe wij omgaan met uw data op ons platform omgaan.

Dit document is verdeeld in drie delen. Het eerste hoofdstuk is voor onze relaties. Het tweede hoofdstuk is voor bezoekers van een website waarop het FiveDolphins Community Platform actief is. Het derde deel, hoofdstuk 3 en verder, is voor beide.

1         Voor relaties

1.1       Verzamelen van informatie

FiveDolphins.com B.V. , hierna ook genoemd ‘FIVEDOLPHINS’,  ‘WIJ’, ‘ONS’, verzamelt uw data als u een bedrijf vertegenwoordigd dat bij ons een abonnement afneemt of dat mogelijk in de toekomst gaat afnemen of als u een bedrijf vertegenwoordigd waar wij services of producten van afnemen. Wij verzamelen ook persoonsgebonden data van eenieder die ons via onze website of enig ander kanaal benadert en zijn data met ons deelt om een schriftelijke dan wel mondelinge communicatie met elkaar te starten. De data die we verzamelen zijn contactgegevens van uw bedrijf en haar contactpersonen, hun functie en alle gespreksverslagen.

1.2       Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@fivedolphins.com , dan verwijderen wij deze informatie.

1.3       Doel en grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken

FIVEDOLPHINS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief, reclamefolder of ander marketingmateriaal.

– Het onderhouden van de relatie met u.

– FIVEDOLPHINS analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

1.4       Geautomatiseerde besluitvorming

FIVEDOLPHINS heeft geen algoritme voor geautomatiseerde besluitvorming.

1.5       Bewaartermijn

FIVEDOLPHINS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

·         gegevens worden altijd de wettelijke termijn bewaard.

·         Gegevens van personen zonder wettelijke bewaarplicht bewaren wij tot 2 jaar na het laatste contactmoment, om op deze manier het contact met u gemakkelijk te kunnen herstellen.

1.6       Links

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid aangaande privacygevoelige data van andere websites. Wij dringen er op aan dat, mocht u vanuit onze website naar een andere site navigeren, u de Privacyverklaring van die site grondig controleert. Dit privacy document is alleen van toepassing op FIVEDOLPHINS.

1.7       Inzien en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, indien juridisch toegestaan. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FIVEDOLPHINS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@fivedolphins.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

FIVEDOLPHINS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

1.8       Log Data

Zoals vele andere sites, verzamelen wij op onze site log data. Deze log data kan informatie bevatten zoals uw Internet Protocol (“IP”) adres, type browser, browser versie, bezochte pagina’s en de tijd en datum van uw bezoek, de doorlooptijd van uw bezoek en andere statistiek.

1.9       Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Op ONZE website www.fivedolphins.com gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

1.10  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FIVEDOLPHINS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@fivedolphins.com

2         Voor gebruikers van het FiveDolphins Community Platform

2.1       Verzamelen van informatie

FiveDolphins.com B.V. , hierna ook genoemd ‘FIVEDOLPHINS’,  ‘WIJ’, ‘ONS’, levert aan websites, hierna te noemen HOST, een community service met ons FiveDolphins Community Platform. De volgende gegevenselementen worden bij elk bericht dat een gebruiker intypt opgeslagen:

·         Volledige URL en de titel van de pagina

·         Alle H1 elementen, keywords en description

·         Elke HTML element, variabele of functie aanwezig op de pagina waarvan HOST in zijn configuratie instelt dat die moet worden toegevoegd.

HOST is verplicht om op zijn site zijn Privacyverklaring te publiceren met daarin beschreven welke data er van u in ons platform opgeslagen worden. U dient er rekening mee te houden dat alle soorten persoonsgebonden data  opgeslagen worden, zoals maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, mailadres, BSN, bankgegevens, geslacht, leeftijd, etnische afkomst, samenstelling van familie, gezin of vrienden, bezoekfrequentie en bezoekgedrag. Lees daarom de Privacyverklaring van HOST zorgvuldig.

Het FiveDolphins Community Platform biedt gebruikers de mogelijkheid om met een voorgedefinieerde avatar in te loggen. In die gevallen bent u anoniem voor andere gebruikers, maar wij willen u erop wijzen dat HOST u mogelijk wel kan herkennen, met behulp van elementen uit de webpagina die hij in zijn configuratie heeft opgenomen.

Wij sluiten met HOST een verwerkingsovereenkomst af, waarin HOST verplicht is te melden welke persoonsgebonden data hij in ons platform opslaat. U kunt het betreffende document opvragen bij HOST en privacy@fivedolphins.com .

2.2       Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ons FiveDolphins Community Platform heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met de HOST. In gevallen dat u bij een HOST geen respons krijgt, neemt u dan contact op met ons op via privacy@fivedolphins.com.

2.3       Doel en grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken

FIVEDOLPHINS verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor HOST met de volgende doelen:

          Aansturen van de interactie tussen bezoekers van website van HOST

          HOST in de gelegenheid te stellen u gerichte commerciële boodschappen te sturen.

          Statistische analyses voor HOST.

FIVEDOLPHINS voert voor eigen gebruik wel geanonimiseerde statistische analyses uit op de berichten in haar platform, zonder daarbij toegang te hebben tot persoonsgebonden gegevens voor rapportages, artikelen en commerciële documenten.

2.4       Geautomatiseerde besluitvorming

Het FiveDolphins Community Platform geeft HOST de mogelijkheid functionaliteit te configureren op basis van de in de meta-data vastgelegde persoonsgegevens. Elke HOST maakt hierin zelfstandige keuzes, zonder daarin FIVEDOLPHINS te kennen. Lees de privacyverklaring van HOST zorgvuldig om te bepalen welke algoritmes een HOST gebruikt.

2.5       Bewaartermijn

Data is eigendom van HOST en HOST bepaalt de bewaartermijn voor de gegevens in het FiveDolphins Community Platform en daarmee ook van de eventueel aanwezige persoonsgebonden gegevens.

In onze service aan HOST hanteren we een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor berichten, maar daar kan in het contract met HOST van afgeweken worden. Persoonsgebonden gegevens opgeslagen bij een gebruikersaccount worden bewaard gedurende de gehele levensduur van het account. Bij verwijdering van het account worden ook alle persoonsgebonden gegevens die daarbij zijn opgeslagen verwijderd. HOST kan echter een kopie van de data opvragen en die naar eigen inzicht bewaren.

2.6       Links

Ons FiveDolphins Community Platform kan links bevatten naar de website van HOST en andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid aangaande privacygevoelige data van andere websites. Wij dringen er op aan dat, mocht u vanuit onze website naar een andere site navigeren, u de Privacyverklaring van die site grondig controleert. Dit privacy document is alleen van toepassing op FIVEDOLPHINS.

2.7       Inzien en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, indien juridisch toegestaan. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FIVEDOLPHINS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@fivedolphins.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

FIVEDOLPHINS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

2.8       Log Data

Zoals vele andere sites, verzamelen wij op onze site log data. Deze log data kan informatie bevatten zoals uw Internet Protocol (“IP”) adres, type browser, browser versie, bezochte pagina’s en de tijd en datum van uw bezoek, de doorlooptijd van uw bezoek en andere statistiek.

2.9       Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HOST bepaalt middels configuratie welke informatie er in de cookie van Het FiveDolphins Community Platform wordt opgenomen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, maar wij kunnen niet garanderen dat u onze service dan nog correct functioneert. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

2.10  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij slaan drie soorten data op in ons platform :

1)      De berichten zelf: deze worden encrypted opgeslagen

2)      Meta-data: alle data die bij berichten opgeslagen wordt. Deze wordt gehasht opgeslagen.

3)      Meta-data met report functie: deze kan de HOST in leesbare vorm terugkrijgen. Van het gehashte meta-data element wordt, beschermd met encryptie, ook de originele tekst opgeslagen.

FIVEDOLPHINS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@fivedolphins.com .

2.11  Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte

Wij verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte.

3         Informatie deling met Derde Partijen

Wij delen uw data alleen met derde partijen wij ervan overtuigd zijn dat dat 1) noodzakelijk om onze service aan u te kunnen aanbieden, 2) wij daartoe wettelijk verplicht worden, of 3) door u specifiek toestemming wordt gegeven. Als wij Derde Partijen gebruiken voor het verwerken van persoonlijke gegevens, dan implementeren we contractuele en indien mogelijk technische maatregelen die het gebruik van de data beperken tot door COMPANY gespecificeerde doeleinden. Indien wij een wettelijk verzoek krijgen om onze data te overleggen aan het juridisch gezag, dan zullen wij hieraan voldoen. Wij zullen ook data delen indien dit vereist is om aan de wet te voldoen, om onze belangen te beschermen, om fraude of illegale activiteiten op ons PLATFORM of met onze naam te voorkomen of om lichamelijk letsel te voorkomen.

4         Aanpassingen aan deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is effectief vanaf 23 september 2019 en blijft actief tot WE een nieuwe versie van dit protocol publiceren. Aanpassingen van dit protocol zijn onmiddellijk van kracht vanaf het moment van publicatie op deze pagina.

We behouden ons het recht voor ons Privacyverklaring op elk moment te wijzigen, dus u doet er verstandig aan periodiek kennis te nemen van de inhoud van dit Protocol. Met uw gebruik van onze website of ons PLATFORM na een aanpassing van deze Privacyverklaring op deze pagina, geeft u aan dat u aanpassingen aanvaard en dat u zich verbindt aan reglementen in deze Privacyverklaring.

Aanpassingen aan deze Privacyverklaring zullen we publiceren op onze website www.fivedolphins.com . Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ONZE website te bezoeken om te verifiëren of WIJ aanpassingen in deze Privacyverklaring gemaakt hebben en de inhoud hiervan te controleren.

5         Contact

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, neem dan a.u.b. contact op met ons via privacy@fivedolphins.com .