Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene en Gebruiks Voorwaarden FiveDolphins.com B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 24 september 2019

LEES AUB DEZE ALGEMENE EN GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG. ZIJ BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW WETTELIJKE RECHTEN,MIDDELEN EN VERPLICHTINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE. DEZE OMVATTEN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN EN CLAUSULES HOE WE OMGAAN MET GESCHILLEN EN HOE DEZE WORDEN OPGELOST. ZIJ BEVAT OOK ONZE GEDRAGSCODE EN ONS BELEID AANGAANDE SCHENDING VAN RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM.

Definities

COMPANY (ook aangeduid met WIJ, ONS, ONZE). = FiveDolphins.com B.V. , KvK 65550854, gevestigd te Helmond

PLATFORM = een afgescheiden instantie van de SAAS-omgeving van het FiveDolphins Community Platform, waarvan de gebruiksrechten in licentie gegeven zijn bij één juridisch entiteit. Elk PLATFORM heeft een eigen configuratie.

LICENTIE = abonnement voor het gebruik van de functionaliteit van PLATFORM, zonder daarbij recht te hebben op de software van PLATFORM. Een LICENTIE kan aanvullende rechten en plichten bevatten en in geval van conflict tussen LICENTIE en VOORWAARDEN is LICENTIE leidend.

HOST (ook aangeduid met U, UW, ZIJ, HAAR)= juridische entiteit die LICENTIE heeft voor een PLATFORM, inclusief haar medewerkers en de door haar gecontracteerde derden.

WEBSITE = pagina’s van één of meerdere internetdomeinen, waarop toegang tot PLATFORM geïnstalleerd is.

GEBRUIKER: bezoeker van WEBSITE van HOST, die niet rechtmatig de HOST representeert.

DOCUMENTATIE = designs, teksten, tekeningen, foto’s, video’s, informatie, applicaties, software, muziek, geluid en elk andere type bestand dat onderdeel is van PLATFORM of geleverd is door COMPANY

BERICHTEN = door GEBRUIKERS of HOST ingevoerde berichten die via de berichtenlijst in PLATFORM zichtbaar zijn.

METADATA = alle informatie die bij een bericht of een gebruiker wordt opgeslagen in de database, met daarin informatie over het bericht, de webpagina of de gebruiker.

CONTENT = BERICHTEN, notities, teksten, informatie, foto’s, muziek, video, advertenties, lijsten en enige andere content die wordt gepubliceerd of getoond

CONFIGURATIE: alle zaken die in de Management Module van PLATFORM kunnen worden ingesteld om gedrag en layout van PLATFORM aan te passen.

HOST-APP: software (HTML, CSS, JavaScript of andere programmeertaal) door HOST toegevoegd aan PLATFORM via de Management Module. Een HOST-APP is daarmee onderdeel van de CONFIGURATIE.

IP = auteursrechten en het intellectueel eigendom

VOORWAARDEN = dit document met Algemene Voorwaarden van COMPANY voor het gebruik van PLATFORM.

Acceptatie VOORWAARDEN bij gebruik PLATFORM

Door ONZE software te benaderen of te gebruiken, verklaart u dat U VOORWAARDEN hebt gelezen en ze begrijpt en erkent u gebonden te zijn aan deze VOORWAARDEN, ongeacht of u wel of niet een geregistreerde gebruiker bent van PLATFORM. Wij behouden ons alle rechten voor om, eenzijdig, zonder overleg en zonder aankondiging, deze VOORWAARDEN of onderdelen daarvan aan te passen, of er dingen aan toe te voegen of eruit te verwijderen. Als we dit doen, zullen we de aangepaste voorwaarden publiceren op deze pagina. Met uw gebruik van PLATFORM na deze aanpassingen, accepteert u de nieuwe Algemene Voorwaarden. Als u, om welke reden ook, niet instemt met deze VOORWAARDEN, benader en gebruik PLATFORM dan niet. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig ONZE VOORWAARDEN te controleren om te bepalen of er veranderingen aan deze VOORWAARDEN zijn aangebracht.

HOST en GEBRUIKERS

HOST sluit met COMPANY een LICENTIEovereenkomst voor het gebruik van de functionaliteit van PLATFORM op basis van een abonnement. HOST stelt PLATFORM op haar WEBSITE aan haar GEBRUIKERS beschikbaar om met elkaar en HOST te communiceren. HOST treedt daarbij op als moderator en functioneel beheerder van PLATFORM en heeft het recht om middels de Management Module de functionaliteit van PLATFORM aan te passen wat betreft gedrag en uiterlijk.

Deze VOORWAARDEN zijn de basis voor elke LICENTIE verstrekt door COMPANY. In de LICENTIE kunnen aanvullende contractuele afspraken opgenomen zijn over rechten en plichten van HOST, welke allemaal en uitsluitend geldig zijn als ze expliciet in het contract vermeld staan. Deze VOORWAARDEN tezamen met de GEDRAGSCODE zoals in ditzelfde document opgenomen, stellen randvoorwaarden voor het gebruik om te zorgen dat PLATFORM een veilige plek is voor digitale communicatie.

HOST is zich bewust en verklaart zich akkoord met de verantwoordelijkheid om zeker te stellen dat haar medewerkers, door HAAR gecontracteerde derden en haar GEBRUIKERS zich gedragen binnen deze randvoorwaarden, om gepaste maatregelen te treffen indien GEBRUIKERS daar niet aan voldoen en om het intellectueel eigendom van COMPANY te respecteren. Overal waar in deze overeenkomst eisen of beperkingen worden gesteld aan GEBRUIKERS, neemt HOST de verantwoordelijkheid GEBRUIKERS hierover te informeren en corrigerend op te treden indien nodig.

Geen enkele partij heeft het recht om een URL voor aanroep van PLATFORM op zijn site te plaatsen, of de service van PLATFORM op enige andere wijze aan te roepen, zonder expliciete LICENTIE van COMPANY. Het is in geen enkel geval toegestaan PLATFORM beschikbaar te stellen op een internetdomein dat niet vooraf in de contractuele afspraken met COMPANY genoemd is.  

HOST heeft het recht PLATFORM te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals maar niet beperkt tot advertenties, dienstverlening en aanbiedingen, uitgezonderd het in sub-licentie geven van het gebruik PLATFORM. HOST mag PLATFORM alleen  beschikbaar stellen aan partijen die niet behoren tot dezelfde juridische eenheid als HOST als dit expliciet is opgenomen in haar LICENTIE.

HOST heeft het recht het uiterlijk en het gedrag van PLATFORM aan te passen. Bij deze aanpassingen beperkt HOST zich tot aanpassingen die PLATFORM beschikbaar heeft middels de configuratie-module.

HOST verklaart de gebruikersondersteuning van het door haar gecontracteerde PLATFORM, en alle communicatie en kosten die daaruit volgen, volledig op zich te nemen. HOST zal GEBRUIKERS in geen enkele situatie anders dan genoemd in deze VOORWAARDEN, verwijzen naar of in contact brengen met COMPANY.

HOST verklaart haar GEBRUIKERS geen enkele voorwaarde te stellen aan het gebruik van PLATFORM welke conflicteert met de voorwaarden in dit document. Onder geen enkele omstandigheid is COMPANY verantwoordelijk of kan zij verantwoordelijk gehouden worden voor gebruikersvoorwaarden afgesproken tussen een HOST en haar GEBRUIKERS. Er zal bij enige en elke communicatie, arbitrage of rechtszaak uitsluitend naar de voorwaarden zoals verwoord in dit document van VOORWAARDEN verwezen worden.

Elk van de rechten toegekend aan COMPANY kan door COMPANY worden gedelegeerd aan derden.

Duur van de overeenkomst

COMPANY verstrekt aan HOST een abonnement voor het gebruik van PLATFORM, op basis van een LICENTIE die jaarlijks verlengd wordt.

COMPANY is gerechtigd jaarlijks haar prijzen aan te passen. COMPANY zal prijsaanpassingen steeds één (1) maand voor ingangsdatum communiceren. HOST is gerechtigd om bij een prijsaanpassing het abonnement te beëindigen. Raadpleeg hiertoe de clausule Beëindiging opgenomen in deze VOORWAARDEN.

Registratie Data; Account veiligheid

PLATFORM biedt de mogelijkheid om met een anoniem account of een social media account deel te nemen in de communicatie. HOST verklaart dat ZIJ en GEBRUIKERS, in geval van inlog op PLATFORM met een social media account, uitsluitend een account met hun eigen ware identiteit gebruiken. Het is bij inlog met een social media account verboden een andere bestaande identiteit of een niet-bestaande identiteit aan te nemen.

Eigendomsrechten PLATFORM; beperkte licentie

De software van PLATFORM is eigendom van COMPANY. Het is verboden de broncode te reverse engineeren. COMPANY geeft HOST alleen een LICENTIE voor het gebruik van PLATFORM, zonder daarbij het eigendom van de software over te dragen. Bij beëindiging van de LICENTIE verliest HOST het recht tot alle en enig gebruik van PLATFORM.

De schermen, opties, configuratie, functies en softwarecode (HTML, CSS en JavaScript) in de Management Module van PLATFORM, als ook alle soorten DOCUMENTATIE door COMPANY gepubliceerd, zijn rechtmatig eigendom van COMPANY. Niets uit Management Module en DOCUMENTATIE, mag op eniger wijze, geheel noch gedeeltelijk, worden veranderd, gekopieerd, gedistribueerd, geframed, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gescrapet, getoond, verzonden of verkocht zonder expliciete toestemming van COMPANY. Deze VOORWAARDEN verbieden HOST en GEBRUIKERS elke vorm van datamining, robots, scraping of soortgelijke technieken voor dataverzameling of data-extractie te gebruiken.

Elk gebruik van PLATFORM door HOST of GEBRUIKER anders dan in deze voorwaarden is toegestaan, is zonder expliciete toestemming van COMPANY ten striktste verboden en COMPANY heeft het recht, maar niet de verplichting, de licentie van HOST om PLATFORM te gebruiken met onmiddellijke ingang, eenzijdig te beëindigen.

Merkrechten

De naam FiveDolphins en andere COMPANY illustraties, logo’s, ontwerpen, paginakoppen, button icoontjes, scripts en namen van diensten zijn handelsmerk of merkiconen van COMPANY in Nederland en andere landen. De merken en merkiconen mogen niet gebruikt worden als onderdeel van een merk of onderdeel van domeinnaam in relatie tot enig product of service die op enigerlei tot verwarring zou leiden en mag niet worden gekopieerd, geïmiteerd of geheel of gedeeltelijk worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming vooraf van COMPANY.

Gedragscode

HOST accepteert en garandeert dat geen enkele publicatie via PLATFORM, door HOST of GEBRUIKERS, in strijd is met of schade doet aan rechten van derde partijen, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, privacy en andere persoonlijke rechten en eigendomsrechten. Noch zal HOST noch haar GEBRUIKERS smadelijk, lasterlijk of onwettig materiaal publiceren. In aanvulling hierop accepteert HOST dat zij en haar GEBRUIKERS PLATFORM niet gebruiken om :

1.    Enig onwettelijk gebruik of enige activiteit die schade, overbelasting, verminderde beschikbaarheid, vertraging of uitval van PLATFORM kan veroorzaken

2.    Automatische scripts voor het verzamelen van data of enige andere interactie met PLATFORM.

3.    Opladen, posten, overdragen, delen of opslaan of elke andere vorm van beschikbaar stellen van content die we normaalgesproken schadelijk, bedreigend, onwettelijk, racistisch, belastend, lasterlijk, beledigend, obscene, grof, frauduleus of die inbreuk maakt op of invasief is voor privacy of publieke rechten of ethisch of anderszins bezwaarlijk is.

4.    Het aannemen van de identiteit van enig persoon, bedrijf of instelling of elke andere vorm van valse voorstelling over uw identiteit, leeftijd of uw relatie met enig persoon, bedrijf of instelling.

5.    Opladen, posten, overdragen, delen of anderszins beschikbaar stellen van junk mail, spam, kettingbrieven, piramide schema’s.

6.    Opladen, posten, overdragen, delen of anderszins beschikbaar stellen op PLATFORM van privacygevoelige informatie van enige derde partij, inclusief maar niet beperkt tot adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, BSN nummers en credit card nummers.

7.    Verzoeken aan enig persoon om persoonlijke informatie, privacygevoelige informatie of het delen van passwords voor commercieel of enig onwettig doel.

8.    Opladen, posten, overdragen, delen of anderszins beschikbaar stellen op PLATFORM van materiaal dat software virussen of andere computer code, bestanden of programma’s bevat met de bedoeling om de functionaliteit van enige computer  software of hardware of telecommunicatie apparatuur te verstoren of beperken.

9.    Intimidatie of lastigvallen van andere gebruikers

10.  Opladen, posten, overdragen, delen of anderszins beschikbaar stellen op PLATFORM van content die instructies of aanmoediging bevat voor enige criminele activiteit, schending van rechten van enige andere partij of die op enige wijze in strijd is met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving of verordening.

11.  Het account van een andere gebruiker, service of systeem te gebruiken zonder expliciete autorisatie van COMPANY of om een valse identiteit aan te nemen op PLATFORM.

12.  Opladen, posten, overdragen, delen of anderszins beschikbaar stellen op PLATFORM van content die volgens eenzijdige beoordeling van COMPANY bezwaarlijk is of welke enig persoon belemmert in het gebruik van of minder plezier geeft van het gebruik van PLATFORM, of welke COMPANY of zijn GEBRUIKERS bloot kan stellen aan enige vorm van schade of aansprakelijkheid.

Zonder enige beperkingen te stellen aan bovenstaande, accepteert HOST dat zij en haar GEBRUIKERS zich zullen houden aan de GEDRAGSCODE van COMPANY, die verdere informatie bevat over toegestaan gedrag van enige GEBRUIKER of HOST op PLATFORM.

Content gepubliceerd op PLATFORM

HOST is eigenaar van de data van PLATFORM en binnen de AVG wetgeving verwerkingsverantwoordelijk. COMPANY is verwerker van de data namens HOST. COMPANY en HOST sluiten hiertoe een Verwerkingsovereenkomst. HOST meldt in deze overeenkomst alle persoongebonden gegevens die als METADATA in PLATFORM worden opgeslagen. Veranderingen in de opslag van persoonsgebonden gegevens wordt door HOST aangemeld voordat ZIJ met opslag van data begint.

COMPANY verwerkt de data voor HOST, maar krijgt geen eigendomsrecht op de data. COMPANY heeft wel het recht geanonimiseerde statistieken te maken over de data.

GEBRUIKERS zijn individueel aansprakelijk en verantwoordelijk voor de profielinformatie (inclusief naam, foto en beschrijving) en CONTENT die wordt gepubliceerd of getoond op PLATFORM. Het is verboden CONTENT te publiceren, delen of verspreiden op PLATFORM waarvoor u geen toestemming hebt. HOST treedt op als beheerder van PLATFORM en verwijdert ontoelaatbare content zo snel mogelijk en vrijwaart COMPANY van enige aansprakelijkheid voor de CONTENT op PLATFORM en imagoschade.

COMPANY heeft het recht, maar niet de plicht, om BERICHTEN ouder dan 1 jaar te verwijderen uit PLATFORM, zonder daarbij een kopie te maken voor HOST of GEBRUIKERS. Elke GEBRUIKER is persoonlijk verantwoordelijk om op eigen kosten een backup kopie te maken van op PLATFORM gepubliceerde content. Door content te publiceren op PLATFORM autoriseert u COMPANY om kopieën te maken als wij dat nodig achten om de services van PLATFORM te kunnen uitvoeren.

HOST is zelf verantwoordelijk om zeker te stellen dat zij van GEBRUIKERS, bij plaatsing van CONTENT, een onherroepbaar, voortdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, volledig betaald en wereldwijd recht krijgt, met het recht om anderen een sub-licentie te geven, om de content, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken, kopiëren, presenteren, tonen, herformateren, vertalen en distribueren voor enig doel, inclusief advertenties en commerciële uitingen krijgt , en dat GEBRUIKER garandeert dat hij gerechtigd is dit recht toe te kennen.

Op CONTENT die is gepubliceerd zonder persoonlijk geïdentificeerd account, kan door GEBRUIKERS geen eigendomsrecht worden geclaimd. HOST is gerechtigd deze CONTENT eenzijdig, op een door HOST gekozen moment, zonder overleg of waarschuwing, te verwijderen. 

HOST is verplicht CONTENT die in strijd is met de GEDRAGSCODE van COMPANY direct na melding te verwijderen. HOST stelt in haar voorwaarden zeker dat zij gerechtigd is CONTENT van GEBRUIKERS, naar eigen oordeel en zonder waarschuwing vooraf, te verwijderen of niet te publiceren. HOST stelt COMPANY in de gelegenheid om een audit uit te voeren op CONTENT en op de voorwaarden die zij communiceert naar GEBRUIKERS.

PLATFORM heeft functionaliteit om CONTENT te delen in sociale media. In alle gevallen is de HOST of GEBRUIKER die het bericht deelt verplicht zelf vast te stellen dat geen van bovenstaande eigendomsrechten overtreden zijn. HOST of GEBRUIKER die het bericht deelt is volledig aansprakelijk voor overtreding van enige schending van eigendomsrechten.

Niets van de door HOST of GEBRUIKER gepubliceerde CONTENT mag door GEBRUIKERS op andere wijze dan via PLATFORM’s functionaliteit om BERICHTEN op sociale media te delen, geheel noch gedeeltelijk, worden veranderd, gekopieerd, gedistribueerd, geframed, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, gescrapet, getoond, verzonden of verkocht zonder expliciete toestemming van COMPANY, behalve wanneer men zelf de eigendomsrechten van de content bezit.

HOST heeft het recht eens per maand een kopie van de BERICHTEN op haar PLATFORM op te vragen. Hierbij wordt in geen enkel geval METADATA meegeleverd, uitgezonderd de METADATA waarvoor HOST de Report functie van PLATFORM heeft ingeschakeld.  Alleen BERICHTEN die na inschakeling van de Report functie zijn ingevoerd kunnen met de geselecteerde METADATA geleverd worden.

Auteursrechten en intellectueel eigendom

WIJ respecteren de auteursrechten en het intellectueel eigendom (samen hierna genoemd “IP”) van anderen. Het is HOST en GEBRUIKERS verboden om enige CONTENT die het IP van een andere partij schendt te publiceren of anderszins over te dragen via PLATFORM.

Wanneer HOST een rechtsgeldige claim ontvangt dat er op haar PLATFORM IP-rechten zijn geschonden, is HOST verplicht deze content direct te verwijderen en om accounts van personen die meerdere keren IP rechten geschonden hebben te blokkeren voor publicatie. De Nederlandse wet en wetgever is bepalend bij de vaststelling van IP-rechten. HOST communiceert hoe een GEBRUIKER die van mening is dat CONTENT op PLATFORM in strijd is met zijn IP-rechten, contact op kan nemen met HOST.

Beleid bij herhaalde overtreding

In overeenstemming met de Nederlandse wet en regelgeving op gebied van IP en andere wettelijke bepalingen, heeft COMPANY het beleid, maar niet de verplichting, om de licentie van HOST te beëindigen, indien op PLATFORM met regelmaat IP-rechten worden geschonden. COMPANY behoudt zich het recht voor om in deze omstandigheid de licentie van HOST eenzijdig te beëindigen, zonder compensatie van kosten.

Als een GEBRUIKER van mening is dat HOST zijn rechtelijk vastgestelde IP-rechten schendt door CONTENT die deze rechten schendt niet te verwijderen van zijn PLATFORM, kan deze een schriftelijk bericht sturen naar Auteursrechtendesk@FiveDolphins.com . Alleen schriftelijke meldingen, die getoetst zijn door de rechter en die bij HOST schriftelijk zijn aangemeld en na het verstrijken van een billijke termijn niet zijn hersteld, worden in behandeling genomen.

Configuratie van PLATFORM

PLATFORM is qua gedrag en layout door HOST aan te passen middels configuratie in de Management Module van PLATFORM. In deze configuratie kan HOST ook HTML, CSS en Javascript toevoegen of aanpassen. PLATFORM wordt met een default configuratie uitgeleverd. Alle wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen van CONFIGURATIE is volledig voor verantwoordelijkheid, kosten en risico van HOST. COMPANY is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de resultaten van CONFIGURATIE anders dan de default CONFIGURATIE en HOST zal op geen enkele wijze beroep doen op COMPANY om ongewenste resultaten te analyseren of te corrigeren, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt in een separate Software Ontwikkel Overeenkomst.

Als HOST van mening is dat PLATFORM een softwarefout bevat, zal HOST een melding van de softwarefout aan  COMPANY altijd vergezeld laten gaan van documentatie waarin aangetoond wordt dat de softwarefout ook optreedt in een Configuratieversie van PLATFORM zonder enige aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen van de software code (HTML, CSS, Javascript of andere programeertaal) in Management Module door HOST.

HOST geeft COMPANY een onherroepbaar, voortdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, volledig betaald en wereldwijd recht, met het recht om anderen een sub-licentie te geven, om de CONFIGURATIE, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken, kopiëren, presenteren, tonen, herformateren, vertalen en distribueren voor enig doel, inclusief advertenties en commerciële uitingen krijgt , en HOST garandeert dat hij gerechtigd is dit recht toe te kennen.

Applicaties van HOST binnen PLATFORM

HOST kan op verschillende plaatsen in de Management Module van PLATFORM softwarecode toevoegen, tezamen genoemd HOST-APPs. Alle applicaties en software die HOST binnen PLATFORM aanbrengt is volledig voor verantwoordelijkheid van de HOST. Deze HOST-APPs worden niet door COMPANY onderzocht, gemonitord, of gecontroleerd op geldigheid, accuraatheid, compleetheid, volledigheid en of deze voldoet aan de GEDRAGSCODE van COMPANY. COMPANY is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige HOST-APP en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overtreding van enige wet, regelgeving of gedragscode. HOST informeert GEBRUIKERS over hun rechten en plichten samenhangend met HOST-APPs in haar Algemene Voorwaarden en het Privacyverklaring.

Websites en content van HOST

Het HOST domein of domeinen waarop een PLATFORM is geïnstalleerd bevat verschillende vormen van content, zoals artikelen, foto’s, teksten, tekeningen, designs, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software, URL-links en andere content. Al deze content is eigendom en is afkomstig van HOST (hierna te noemen “HOST-CONTENT”) en is ook volledig de verantwoordelijkheid van HOST.  Deze HOST-CONTENT wordt niet door COMPANY onderzocht, gemonitord, of gecontroleerd op geldigheid, accuraatheid, compleetheid, volledigheid en of deze voldoet aan de GEDRAGSCODE van COMPANY. COMPANY is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige HOST-CONTENT en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overtreding van enige wet, regelgeving of gedragscode. HOST informeert GEBRUIKERS over hun rechten en plichten samenhangend met de HOST-CONTENT in haar Algemene Voorwaarden en het Privacyverklaring.

Websites, applicaties en content van derden

CONTENT op PLATFORM kan links bevatten naar andere websites, artikelen, foto’s, teksten, tekeningen, designs, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere content die eigendom is of afkomstig is van andere partijen dan COMPANY of HOST (hierna genoemd “DERDEN-CONTENT”). HOST en GEBRUIKER zijn zich bewust dat een URL-link gebruikt kan worden om software-code te laten uitvoeren in de browser, welke mogelijk leidt tot ongewenst resultaten .

Deze DERDEN-CONTENT wordt niet door COMPANY onderzocht, gemonitord, of gecontroleerd of geldigheid, accuraatheid, compleetheid, volledigheid en of deze voldoet aan de ONZE GEDRAGSCODE. COMPANY is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige DERDEN-CONTENT en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overtreding van enige wet, regelgeving of gedragscode. Raadpleeg de Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring van de eigenaar van de CONTENT om uw rechten en plichten ten aanzien van deze CONTENT te onderzoeken.

Software updates

COMPANY heeft het recht de software van PLATFORM aan te passen, zonder toestemming van HOST. COMPANY meldt software updates via mail aan bij HOST en geeft HOST toegang tot een testomgeving van PLATFORM. HOST is zelf verantwoordelijk om bij een software update van PLATFORM haar configuratie en HOST-APPS te testen, daarvoor een test website beschikbaar te hebben en de testomgeving van PLATFORM hieraan te koppelen.

Voor geplande updates geeft COMPANY aan HOST een periode van maximaal één (1) maand om de aanpassingen te testen in samenhang met haar CONFIGURATIE en HOST-APPS. Bij urgente updates voor het herstel van softwarefouten geeft COMPANY aan HOST een periode van maximaal één (1) week voor de test. HOST is zelf verantwoordelijk voor eventuele aanpassingen van haar configuratie en programmacode in de Management Module.

Na de testperiode rolt COMPANY de software uit PLATFORM. COMPANY is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die ontstaan in de door HOST aangebrachte configuratie en HOST-APPs.

Gebruikersgeschillen

COMPANY heeft geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor interacties op PLATFORM, anders dan expliciet benoemd in deze VOORWAARDEN. Geschillen tussen GEBRUIKERS of tussen een GEBRUIKER en HOST kunnen niet bij COMPANY aangemeld worden voor bemiddeling.

Privacy

HOST is eigenaar van de data en daarmee is de privacy van GEBRUIKERS de verantwoordelijkheid van HOST en HOST voldoet aan de wettelijk plicht een Privacyverklaring te publiceren. Alle vragen en klachten over privacy moeten bij HOST worden aangemeld. COMPANY en HOST tekenen een AVG-Verwerkersovereenkomst waarin wordt vastgelegd welke persoonsgebonden gegevens worden vastgelegd en hoe de data wordt beschermd.

Door PLATFORM te gebruiken, accepteren HOST en GEBRUIKERS dat hun data, inclusief eventuele persoonsgebonden data die HOST daarbij opslaat, overgebracht wordt en wordt verwerkt in de data centers, zoals gecontracteerd door COMPANY. Wij behouden ons het recht voor om, eenzijdig en zonder overleg, data te verplaatsen naar een ander data center. In de Verwerkersovereenkomst met HOST staat beschreven in welke landen buiten de Europese Economische Ruimte data opgeslagen kan worden.

Mocht u ondanks bovenstaande met ons willen communiceren over uw persoonsgebonden data, neem dan contact op met privacy@fivedolphins.com .

Disclaimers

COMPANY is niet verantwoordelijk of op enige wijze aansprakelijk voor enige CONTENT gepubliceerd op PLATFORM door GEBRUIKER of HOST, noch is zij verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige HOST-APP, HOST-CONTENT, DERDEN-CONTENT of welke vorm van computer software of hardware gekoppeld aan PLATFORM. Ook al hebben we een gedragscode opgesteld voor GEBRUIKERS en HOST voor het publiceren van CONTENT, we hebben geen controle over en geen verantwoordelijkheid voor CONTENT die GEBRUIKERS en HOST publiceren, overdragen of delen via PLATFORM en we zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor agressief, ongepast, obscene, onwettelijk of anderszins bezwaarlijke CONTENT die u tegen zou kunnen komen op PLATFORM of daaraan gelinkte HOST-CONTENT, HOST-APP, DERDEN-CONTENT. COMPANY is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gedrag, online of offline, van enige GEBRUIKER of HOST van PLATFORM.

PLATFORM kan mogelijk tijdelijk niet beschikbaar zijn, voor onderhoudsdoeleinden of om andere redenen. COMPANY accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor fouten, gebreken, onderbrekingen, verwijderingen, breuk of vertraging in operatie van HOST of GEBRUIKER of data-overdracht, falen van de dataverbinding, diefstal, vernieling, ongeoorloofde toegang of aanpassing van de communicatie. COMPANY accepteert geen aansprakelijkheid voor enige technische gebreken of andere problemen in enig telefoonnetwerk of service, computer systeem, servers of service providers, computer of mobiele hardware, software, social media accounts, e-mail, technische problemen, vertraagde of geblokkeerde data communicatie op internet of op PLATFORM of een combinatie daarvan, noch voor schade of gezondheidsschade voor GEBRUIKER of HOST of schade aan de computer, mobiele telefoon, andere hardware of software  van enig ander persoon gerelateerd aan of als resultaat van het gebruik van PLATFORM, het downloaden van content of die op enige andere wijze in verband wordt gebracht met PLATFORM.

Onder geen enkele omstandigheid zal COMPANY verantwoordelijk accepteren voor enig verlies of schade, inclusief enig verlies of schade aan CONTENT van GEBRUIKER of HOST, schade aan gezondheid of dood van GEBRUIKER of HOST als resultaat van iemands gebruik van PLATFORM of van enige HOST-APP, HOST-CONTENT of DERDEN-CONTENT die via PLATFORM wordt aangeboden, overgedragen of gedeeld of die het resultaat is van interactie tussen GEBRUIKERS van PLATFORM, ongeacht of dit online of offline heeft plaats gevonden.

PLATFORM EN DE PLATFORM-CONTENT WORDEN AANGEBODEN “AS IS”, EN COMPANY WIJST EXPLICIET ENIGE EN ELKE GARANTIE, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET GEFORMULEERD, INCLUSIEF GARANTIES VAN TITEL, COMMERCIËLE WAARDE, GESCHIKHEID VOOR ENIG SPECIFIEK DOEL OF HET VERMIJDEN VAN JURIDISCHE CLAIMS, AF. COMPANY KAN NIET GARANDEREN EN BELOOFT GEEN SPECIFIEKE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN PLATFORM OF PLATFORM CONTENT. COMPANY GARANDEERT NIET DAT DE SOFTWARE, PLATFORM, DATA-COMMUNICATIE OF CONTENT ACCURAAT, COMPLEET, BETROUWBAAR, UP TO DATE OF VRIJ VAN FOUTEN IS, OF DAT DE PLATFORM SOFTWARE OF SERVERS WAAROP PLATFORM DRAAIEN VRIJ VAN VIRUSSEN OF MALWARE OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN IS.

HOST EN GEBRUIKERS MOETEN DAAROM VOORZICHTIG ZIJN MET ELK GEBRUIK VAN OF DOWNLOAD VAN SOFTWARE, CONTENT, OF ANDERE MATERIALEN. GEBRUIK SOFTWARE VAN ERKENDE BEDRIJVEN OM VIRUSSEN TE HERKENNEN EN ONSCHADELIJK TE MAKEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART U TE BEGRIJPEN EN AKKOORD TE GEVEN DAT HET VOLLEDIG UW EIGEN BESLISSING IS OM OP EIGEN RISICO PLATFORM TE GEBRUIKEN EN DAT HET GEBRUIK VAN PLATFORM BETEKENT DAT U SOFTWARE GEBRUIKT EN CONTENT DOWNLOAD EN U NEEMT VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW EIGEN GEBRUIK EN VOOR ELKE EN ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTER SYSTEEM, MOBIELE TELEFOON OF ENIG ANDER APPARAAT, ALS WEL VOOR ENIG VERLIES VAN DATA OF ENIGE SCHADE ANDERSZINS ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN PLATFORM.

COMPANY behoudt zich het recht voor om eenzijdig te beslissen wijzigingen aan te brengen in CONTENT, software of enig ander component gebruikt door of aanwezig in PLATFORM, zonder waarschuwing vooraf en op een door COMPANY gekozen moment. Enige referentie naar producten, services, processen of andere informatie, op basis van merknaam, bedrijfsnaam, leverancier of anderszins mag niet opgevat worden als een ondersteuning, erkenning, sponsoring of aanbeveling ervan door COMPANY.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL COMPANY OF HAAR DIRECTEUREN, MEDEWERKERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN AAN GEBRUIKER OF HOST OF ENIGE DERDE PERSOON OF ORGANISATIE VOOR ENIGE INDIRECTE, BIJKOMENDE, TYPISCHE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFRECHTELIJKE SCHADE, INCLUSIEF ENIG VERLIES VAN GELDEN OF DATA ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN PLATFORM OF PLATFORM-CONTENT OF ENIGE ANDERE CONTENT WAARTOE MEN VIA PLATFORM TOEGANG HEEFT GEKREGEN, ZELFS ALS COMPANY BEKEND IS OF GEADVISEERD IS DAT ZULKE SCHADE OF VERLIES MOGELIJK KUNNEN OPTREDEN. ONDANKS ALLES DAT MEN IN KAN BRENGEN TEGEN DE INHOUD VAN DEZE VOORWAARDEN, IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN COMPANY AAN U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK, ONGEACHT DE SOORT ACTIE DIE HAAR HEEFT VEROOZAAKT, TE ALLEN TIJDE BEPERKT TOT HET BEDRAG, ALS ENIG, BETAALD DOOR U AAN COMPANY VOOR HET GEBRUIK VAN PLATFORM GEDURENDE DE LOOPTIJD VAN HET HUIDIGE CONTRACT, MAAR IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN COMPANY AAN U HET BEDRAG VAN 1000 EURO OVERSTIJGEN. U ERKENT DAT ALS U GEEN BEDRAG BETAALD HEBT AAN COMPANY VOOR HET GEBRUIK VAN PLATFORM, UW RECHT BEPERKT IS TOT HET STOPZETTEN VAN DE ACTIVITEITEN OF VERWIJDEREN VAN CONTENT DIE DE SCHADE, INBREUK OF VERLIES HEBBEN VEROORZAAKT, TENZIJ ER EEN WET IS DIE ANDERS BEPAALD EN DAT U GEEN RECHT HEBT OP ENIGE VORM VAN SCHADELOOSSTELLING VAN COMPANY, ONGEACHT DE OORZAAK OF ACTIVITEIT DIE HAAR VEROORZAAKT HEEFT. SOMMIGE WETGEVING KAN HET MOGELIJK VERBIEDEN OM GARANTIES TE BEPERKEN OF OM AANSPRAKELIJKHEID UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN. ALS DERGELIJKE WETGEVING OP U VAN TOEPASSING IS, DAN ZOUDEN SOMMIGE OF ALLE VAN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN OP UW SITUATIE EN IN DAT GEVAL ZOU U AANVULLENDE RECHTEN KUNNEN HEBBEN.

Beëindiging

De licentie voor het gebruik van PLATFORM door HOST kan door HOST worden opgezegd, met in acht neming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij beëindiging van de licentie-overeenkomst voor gebruik van PLATFORM, doet HOST afstand van alle rechten om PLATFORM te gebruiken of de URL’s ervan aan te roepen. HOST verwijdert op einddatum van de overeenkomst PLATFORM van haar WEBSITE.

COMPANY zal, op verzoek, een kopie van de BERICHTEN en, indien geconfigureerd in de Reporting functie, in leesbare vorm opgeslagen METADATA aan HOST van PLATFORM opleveren, op een daartoe door HOST aangeleverde data drager. Gecodeerde METADATA wordt in geen enkel geval en onder geen enkele conditie overgedragen. Na een periode van 3 kalendermaanden na einde contract is COMPANY gerechtigd de data van een opgezegd PLATFORM definitief te verwijderen. HOST accepteert dat zij dan geen kopie van de data meer kan opvragen.

HOST is gerechtigd een kopie van de door haar aangebrachte HOST-APPs te maken, maar uitsluitend voor eigen gebruik. Het Intellectueel Eigendom van PLATFORM blijft bij COMPANY en alle clausules uit deze VOORWAARDEN aangaande het Intellectueel Eigendom van COMPANY blijven van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

COMPANY houdt zich het recht voor om bij beëindiging van haar onderneming de service van PLATFORM eenzijdig te beëindigen, waarmee alle overeenkomsten met HOST worden beëindigd. COMPANY hanteert bij beëindiging een opzegtermijn van drie (3) maanden.

Geschillen en rechtspraak

Door PLATFORM te gebruiken, stemmen HOST en GEBRUIKERS in om enig conflict, ongeacht het type, dat mocht ontstaan tussen u en COMPANY, wordt beoordeeld volgens de Nederlandse Wet, ongeacht mogelijke conflicten tussen de Nederlandse Wet en de wet in het land waarin PLATFORM gebruikt wordt. In geval van conflicten die niet opgelost kunnen worden middels arbitrage (zie hieronder), stemt u in geen gerechtelijke stappen of rechtszaken te beginnen tegen COMPANY anders dan in de rechtbank van ’s Hertogenbosch in Nederland en zult u op geen enkele manier bezwaar maken tegen de geldigheid van Nederlandse wetgeving op gebruik van PLATFORM en de rechtbank waar geschillen met COMPANY worden gevoerd of deze anderszins aanvechten.

Conflicten tussen GEBRUIKER en HOST worden afgehandeld volgens de Algemene Voorwaarden van HOST. COMPANY is op geen enkele wijze partij in enig conflict tussen GEBRUIKER en HOST en u stemt er mee in COMPANY niet te betrekken of aan te spreken in geval van zo’n conflict, tenzij expliciet aangegeven in deze VOORWAARDEN.

Arbitrage

U en COMPANY komen overeen dat bindende arbitrage, zonder mogelijkheid van escalatie, het enige en exclusieve forum en oplossing is voor enig en alle conflicten en claims, die op enige wijze gerelateerd zijn of voortkomen uit deze VOORWAARDEN, PLATFORM of het gebruik van PLATFORM, uitgezonderd:

1.    Die gevallen waarin één van ons de patenten, auteursrechten, merkenrechten of handelsgeheimen van de ander geschonden heeft of als u op enige andere wijze gehandeld hebt in conflict met de GEDRAGSREGELS zoals uiteengezet in dit document. Beide partijen erkennen dat in deze gevallen arbitrage niet een adequate oplossing is en dat middels wetgeving strafrechtelijke of anderszins compenserende maatregelen worden gezocht.

2.    Enig conflict of claim gerelateerd aan enige transactie die u bent aangegaan met een derde partij of met een andere GEBRUIKER. U stemt in COMPANY op geen enkele wijze te betrekken of uit te nodigen in arbitrage over deze conflicten.

Arbitrage voortkomend uit deze VOORWAARDEN wordt voorgelegd en uitgevoerd bij het Nederlandse Arbitrage Instituut (NAI). De locatie van arbitrage en de verdeling van kosten en commissies voor zulke arbitrage worden vastgesteld volgens die NAI regelgeving en voorwaarden en zijn onderhevig aan de beperkingen zoals vastgesteld door de NAI regelgeving en voorwaarden. De uitspraak van de arbitrage commissie is bindend en mag voorgelegd worden als oordeel in enige rechtszaak. In de breedste betekenis toegestaan door de Nederlandse wet, zal geen enkel arbitrage-uitspraak of claim betreffende deze VOORWAARDEN worden samengevoegd aan enige andere arbitrage-uitspraak of claim, inclusief arbitrage-uitspraak of claim voortkomend uit eerdere versies van de VOORWAARDEN betreffende het gebruik van PLATFORM en geen enkele vorm van gegroepeerde aanvraag tot arbitrage zal worden toegestaan. In geen enkel geval zult u een bezwaar, claim, verzoek voor arbitrage aangaande gebruik van PLATFORM indienen na meer dan drie (3) jaar na het eerste optreden van de reden hiervan.

Schadeloosstelling

U stemt in om COMPANY en elk van haar directeuren, medewerkers, partners en agenten te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor enig verlies, aansprakelijkheid, claim, verzoek, schade, kosten en uitgaven, inclusief redelijke vergoedingen voor advocaten en juridisch adviseurs, voortkomend uit of in verband met enige CONTENT, HOST-APP, HOST-CONTENT, DERDEN-CONTENT, applicaties van derden of software die u publiceert op PLATFORM of via de beschikbare functionaliteit om CONTENT te delen op sociale media, of in verband met uw gebruik van PLATFORM of uw gedrag op PLATFORM of ten opzichte van andere GEBRUIKERS op PLATFORM, of enige andere schending van deze VOORWAARDEN of enige wetgeving of regelgeving of enige derde partij.

Inzendingen

U erkent en stemt in dat enige vraag, opmerking, suggestie, idee, feedback of andere informatie aangaande PLATFORM (tezamen “INZENDINGEN”) die u naar COMPANY stuurt niet-confidentieel is en volledig en alleen eigendom worden van COMPANY. COMPANY krijgt de exclusieve rechten, inclusief intellectueel eigendomsrechten en zal gerechtigd zijn de INZENDINGEN onbeperkt te gebruiken en verspreiden voor enige reden, commercieel of anderszins, zonder u daarin te kennen of u daarvoor te compenseren.

Definities and Constructies

Tenzij anders gespecificeerd, moeten de term “inclusief” en “bijvoorbeeld” en soortgelijke termen opgevat worden alsof onmiddellijk gevolgd door “zonder beperking”. Woorden die in deze VOORWAARDEN geschreven zijn met hoofdletters, hebben een betekenis zoals gedefinieerd in dit document.

Overig

Deze VOORWAARDEN vervangen enige eerdere versie van de voorwaarden aangaande uw gebruik van PLATFORM en UW overeenkomst met COMPANY. HOST is gerechtigd haar licentieovereenkomst op te zeggen bij wijziging van VOORWAARDEN.

COMPANY en HOST leggen daarnaast aanvullende rechten en plichten tussen COMPANY en HOST vast in een licentieovereenkomst voor het gebruik van PLATFORM. De licentieovereenkomst blijft geldig bij een aanpassing van deze VOORWAARDEN en in geval van conflicterende rechten of plichten is de licentieovereenkomst leidend.

Geen enkele passage uit deze VOORWAARDEN mag geïnterpreteerd worden als toestemming om welke wet dan ook te overtreden.

Enige omissie van COMPANY om rechten, plichten of afspraken uit deze VOORWAARDEN uit te voeren of juridisch af te dwingen mag in geen enkel geval worden gezien als een versoepeling van de rechten of afspraken in het betreffende geval of in enig andere situatie.

Mocht een clausule uit deze VOORWAARDEN juridisch niet-valide of voor enige reden niet-uitvoerbaar blijken te zijn, dan moet deze clausule uitgesloten worden van deze VOORWAARDEN, zonder dat dit een effect heeft op de geldigheid van de resterende rechten, plichten of afspraken beschreven in deze VOORWAARDEN.

 

 

Gedragscode FiveDolphins.com B.V.

WIJ willen dat PLATFORM een plek is waar mensen respect hebben voor de rechten, meningen en gevoelens van anderen, inclusief het Intellectueel Eigendom. Daarom hebben we een aantal gedragsregels opgesteld voor het gebruik van PLATFORM en voor het publiceren van BERICHTEN, foto’s, video en andere informatie (tezamen CONTENT) op PLATFORM, welke zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden (VOORWAARDEN) van COMPANY en deze GEDRAGSCODE. Deze GEDRAGSCODE geldt voor zowel GEBRUIKERS als HOST. HOST accepteert dat zij verantwoordelijk is zorg te dragen dat GEBRUIKERS deze GEDRAGSCODE accepteren en dat die gehandhaafd wordt. PLATFORM voorziet in de mogelijkheid om anoniem in te loggen, maar dat mag op geen enkele manier uitgelegd worden als toestemming om niet te voldoen aan deze GEDRAGSCODE of aan onze VOORWAARDEN en u blijft altijd en in alle gevallen persoonlijk verantwoordelijk voor de CONTENT die u via PLATFORM publiceert.

ALS U PLATFORM GEBRUIKT, DAN VERKLAART UDAARMEE DAT U AANVAARDT DAT U GEBONDEN  BENT AAN DEZE GEDRAGSCODE EN DE REGELS UIT ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN. MOCHT U NIET VOLDOEN AAN ONZE GEDRAGSCODE OF DE ALGEMENE VOORWAARDEN, DAN KAN DAT RESULTEREN IN, OP EENZIJDIGE BESLISSING VAN COMPANY, HET BEËINDIGEN VAN UW LICENTIE OF ACCOUNT EN / OF HET VERWIJDEREN VAN DE CONTENT DIE U OP PLATFORM GEPUBLICEERD HEBT, MET OF ZONDER WAARSCHUWING VOORAF.

Raadpleeg onze ALGEMENE VOORWAARDEN voor meer informatie over de regels die gelden voor het gebruik van PLATFORM en andere rechten en maatregelen van COMPANY.

Content van derde partijen

Wij verwachten van HOST en haar GEBRUIKERS dat zij de auteursrechten, merkrecht, beeldmerkrecht en andere intellectueel eigendomsrechten (tezamen IP-RECHTEN) van anderen respecteren en dat zij zorgvuldig onderzoek doen naar eventuele IP-RECHTEN op alle CONTENT die zij publiceren via PLATFORM. Daarom is het bij publicatie van CONTENT via PLATFORM verboden om enige CONTENT te publiceren die IP-RECHTEN van derden schendt of om enige poging te doen om onze filtertechnieken te omzeilen of blokkeren.

Ongepaste Content

Hoewel we erkennen dat GEBRUIKERS vrij moeten zijn hun mening en emotie te uiten, zijn we van mening dat sommige vormen van communicatie niet thuis horen op een platform als het FiveDolphins Community Platform. Daarom is het verboden om op PLATFORM CONTENT te publiceren die:

  1. Obscene, pornografisch of expliciet sexueel is.
  2. Gewelddadig is.
  3. Anderen bedreigt, intimideert, kleineert of op enige wijze bestookt met een overvloed aan BERICHTEN.
  4. Op enige wijze denigrerend, vernederend, kwaadaardig, lasterlijk, beledigend, agressief, weerzinwekkend of hatelijk is.

Onwettige of schadelijke Content of Gedragingen

Hoewel we als online dienstverlener niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag van onze GEBRUIKERS, willen we dat PLATFORM een veilige plek is op het internet. Daarom is het bij het gebruik van PLATFORM verboden om:

1.    Enige lokale, nationale of internationale wet te overtreden of enige CONTENT te publiceren dat het crimineel gedrag aanmoedigt of daartoe informatie of instructies geeft.

2.    Een andere identiteit aan te nemen, dan wel u op enige andere wijze anders voor te doen of een verkeerde voorstelling te geven van uw leeftijd of relatie naar enig ander persoon, instelling of bedrijf.

3.    PLATFORM te gebruiken om ongevraagde of onrechtmatige advertenties, verzoeken, promotiematerialen, “junk mail”, “spam”, “kettingbrieven”, “piramide schema’s” te publiceren, uitgezonderd het recht voor HOST om PLATFORM voor commerciële doelstellingen te gebruiken.

4.    Enige privacygevoelige of persoonlijke informatie van enige derde partij te plaatsen.

5.    Andere GEBRUIKERS om passwoorden of persoonlijke informatie te vragen, inclusief de GEBRUIKERS jonger dan 18 jaar.

6.    Informatie die u via PLATFORM hebt verkregen te gebruiken in enige vorm die in strijd is met de VOORWAARDEN en de GEDRAGSCODE van COMPANY.

7.    Enige materiaal te publiceren dat software virussen of enige andere computer code, bestanden of programma’s bevat die ontworpen zijn om de functionaliteit van enige computer software of hardware of telecommunicatie apparatuur te verstoren, vernietigen of beperken.

8.    Zonder toestemming te proberen het account, dienst of systeem van iemand anders te gebruiken of om een valse identiteit te creëren, uitgezonderd de anonieme accounts die PLATFORM verschaft.

9.    Enige vorm van rovend, plunderend of “stalking” gedrag.

Handhaving

De handhaving van gedragregels, rechten, plichten en andere regels voor de communicatie op een PLATFORM is volledig de verantwoordelijkheid van HOST en worden geregeld op basis van de Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring en de Gedragscode van HOST, waarbij HOST accepteert dat geen voor zijn voorwaarden, privacy protocol of Gedragsregels conflicteren met de VOORWAARDEN, PRIVACY PROTOCOL of GEDRAGSREGELS van COMPANY. Elke website van HOST waarop PLATFORM is geïnstalleerd, moet toegang geven tot de Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring en de Gedragscode van HOST. 

Hoewel WIJ met ONZE VOORWAARDEN, PRIVACY PROTOCOL en GEDRAGSREGELS willen stimuleren dat PLATFORM een veilige plek op het internet is, kan COMPANY op geen enkele wijze worden aangesproken op overtreding door GEBRUIKERS of HOST van enige wet, regelgeving, gedragsregel of andere voorwaarde, zoals vastgelegd in onze GEDRAGSREGELS of VOORWAARDEN.

Wijzigingen

COMPANY heeft het recht deze GEDRAGSCODE op elk door haar gewenst moment, eenzijdig en zonder waarschuwing te wijzigen.

 

Beleid Intellectueel Eigendom

Rapporteren schending van rechten van Intellectueel Eigendom

Alle schendingen van rechten van Intellectueel Eigendom, auteursrecht, beeldrecht of elk ander recht (te samen IP-RECHTEN) moeten gemeld worden bij HOST. Met de installatie van PLATFORM en het gebruik ervan verklaart HOST zich te committeren aan het beschermen van het Intellectueel Eigendom van derden en in haar Algemene Voorwaarden duidelijk te vermelden hoe GEBRUIKERS van PLATFORM schending van IP-RECHTEN kunnen aanmelden en hoe HOST deze zal verwerken.

Mocht u vinden dat COMPANY uw Intellectueel Eigendom schendt, neemt u dan contact op met Auteursrechtendesk@FiveDolphins.com